A A A


Stats
Program DADiSP zawiera podstawowe narzędzia statystyczne, które można rozszerzyć. Moduł dostarcza bogatego zestawu nowych funkcji, pozwalających przeprowadzić bardziej wyrafinowaną analizę statystyczną danych.

Moduł zawiera m.in. następujące narzędzia:
  • parametry statystyki opisowej
  • test chi-kwadrat
  • test t-Studenta
  • analiza wariancji ANOVA
  • testowanie hipotez
  • regresja liniowa i wieloraka
  • wykresy rozrzutu i wiele innych.

W zakresie importu danych, moduł ten bazuje na standardowych funkcjach programu DADiSP, nie importuje zatem danych z tzw. popularnych arkuszy kalkulacyjnych, chyba że zostaną zapisane jako dane ASCII.
Szczegóły modułu znajdują się w dokumentacji Stats